AKARYAKIT İHALESİ İLANI

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ VE LPG (OTOGAZ) SATIN ALINACAKTIR

GEREDE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ VE LPG (OTOGAZ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2010/537900

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

DEMIRCILER MAHALLESI H.EMIN EFENDI CADDESI NO: 32 14900 GEREDE BOLU

b) Telefon ve faks numarası

:

3743116700 - 3743116703

c) Elektronik Posta Adresi

:

belediye@gerede.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP´ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İhale konusu Akaryakıt Ürünleri (Motorin, Benzin, LPG (Otogaz); yüklenicinin Akaryakıt İstasyonundan Belediyemiz araçları ile ihtiyaç nispetinde günlük teslim alınacak, Fuel Oil 4; yüklenici tarafından Belediyemizce gösterilecek hizmet binalarına yüklenicinin kendi araçları ile yüklenici tarafından teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri

:

01.01.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arasında İdaremizin ihtiyacı olan akaryakıt ürünleri ve LPG günlük olarak yüklenici tarafından talep miktarında karşılanacaktır. İdaremize ait araçların günlük akaryakıt ve LPG (otogaz) ihtiyaçları yüklenicinin akaryakıt dağıtım tesisinden, Belediyemizin ilgili birim Amiri ve araç şoförünün imzalamış olduğu alım fişleri verilmek suretiyle teslim alınacak, Fuel Oil 4 yüklenici tarafından Belediyemizce gösterilecek hizmet binalarına yüklenicinin kendi araçları ile yüklenici tarafından teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

23.11.2010 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklinin ihale konusu iş ile mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair belge, EPDK´ndan alınmış ve iş bitim süresince geçerli olacak kendi nam ve hesabına ait "Bayilik Lisansı" ve LPG (Otogaz) bayilik lisansı. İsteklilerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen dağıtıcı lisansı bulunan dağıtım şirketlerinden biri ile yapmış olduğu bayilik belgesini ve ihale konusu akaryakıt ürünlerinin TSE standardı uygunluk belgesini vermeleri zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye´de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İstekli İmalatçı ise ;

a) İstekli adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

İstekli Yetkili Satıcı İse;

a) Yetkili Satıcı Belgesi,

b) İstasyonlu Bayilik Lisansı,

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İdaremize satışı yapılacak Akaryakıt ve LPG ürünlerinin TSE Standart Belgesi veya TÜPRAŞ spesifikasyonarına uygunluk taahhütnamesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

İhaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla benzer özellikteki, Kamu ve özel sektör kuruluşlarına her türlü akaryakıt, LPG (otogaz) madeni yağ temini vb. işlerdir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.05.2012 09:52:47