TAŞINMAZLARIN HAZİNEYE TESCİLİ
Orjinal Resim

BOLU İLİ, GEREDE İLÇESİ, DEMİRCİLER MAHALLESİ “RİSKLİ ALAN”INDA YER ALAN TAŞINMAZLARDAN 6306 SAYILI KANUN’UN 6/A MADDESİ KAPSAMINDA UYGULAMA YAPILACAK TAŞINMAZLARIN HAZİNE ADINA TESCİLİ

 

            Bolu İli, Gerede İlçesi, Demirciler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 11,75 hektar büyüklüğündeki alan, Bakanlar  Kurulu'nun 27.10.2014 tarihli 6961 sayılı kararı ile riskli alan ilan edilmiş olup, Bakanlık Makamı'nın 24.01.2023 tarih 5590453 sayılı Olur'u ile Riskli Alan içerisinde kalan taşınmazlara ilişkin tüm uygulamalar 6306 sayılı Kanun'un 6/A maddesi kapsamında yürütülmesi karara bağlanmıştır.

            6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 6/A maddesinin 1'inci fıkrasında "Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlar ile kendiliğinden çöken veya zeminin kayması, heyelan, su baskını, kaya düşmesi, yangın, patlama gibi sebeplerle ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamaları maliklerin ve ilgililerin muvafakati aranmaksızın Bakanlıkça resen yapılabilir veya yaptırılabilir. Uygulama yapılacak alanın sınırları uygulama bütünlüğü gözetilerek belirlenir." denmekte olup, 5'inci fıkrasında ise "Uygulama yapılacak alanda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlardan dönüşüm uygulamasına dâhil edilecek olanlar ile özel mülkiyete tabi diğer bütün taşınmazlar, Bakanlığın talebine istinaden Hazine adına tescil olunur. Yapılacak yeni yapılar için inşaat ruhsatı Hazine adına düzenlenir ve hak sahiplerine haklarına karşılık gelecek bağımsız bölümlerin devri yapılıncaya kadar kat irtifakı ile kat mülkiyeti Hazine adına kurulur." hükmü yer almaktadır.

            Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, "Riskli Alan"da Bakanlığımızca yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında, aşağıda yer alan listede ada ve parsel bilgileri verilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel mülkiyete tabi taşınmazlar tapuda "Hazine" adına tescil edilmiştir.

            Yapılacak yeni yapılar için inşaat ruhsatları "Hazine" adına düzenlenecek ve hak sahiplerine haklarına karşılık gelecek bağımsız bölümlerin devri yapılıncaya kadar kat irtifakı ile kat mülkiyeti "Hazine" adına kurulacaktır.

            İlanen Duyurulur.

 |  Paylaş  | 
l Dokümanlar
 
Yazılım K7